Rolnictwo

Użytki rolne zajmują 68% powierzchni gminy. W rolnictwie zatrudnionych jest 77,6% mieszkańców. Dominują tu małe gospodarstwa indywidualne o powierzchni poniżej 2 ha. W strukturze zasiewów przeważają zboża- 73,5% i ziemniaki- 13,8%, mały jest udział roślin pastewnych, buraków cukrowych i warzyw gruntowych. Hodowla zwierząt opiera się na bydle i trzodzie chlewnej, lecz nie występują ty większe gospodarstwa hodowlane. Duża ilość zbiorników wodnych sprzyja hodowli ryb- obecnie zarybionych jest 216 ha lustra wody. Ograniczeniem dla rozwoju rolnictwa jest duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych, brak bazy przetwórstwa rolno-spożywczego oraz duży udział gleb mało przydatnych do produkcji rolniczej.

Struktura użytkowania gruntów

L.p. Rodzaj użytku Powierzchnia w ha Udział procentowy
1 Grunty orne 6790 35,3
2 Sady 105 0,6
3 Łąki 4899 25,4
4 Pastwiska 1301 6,7
5 Użytki rolne razem 13095 68,0
6 Lasy 3534 18,4
7 Wody 216 1,1
8 Rowy 179 0,9
9 Drogi 480 2,5
10 Tereny kolejowe 173 0,9
11 Tereny zabudowane 293 1,5
12 Tereny różne 271 1,4
13 Nieużytki 1001 5,3
14 Ogółem grunty ewidencjonowane - -
15 Lasy nie objęte ewidencją i powierzchnia wyrównawcza - -
16 Ogółem powierzchnia ewidencyjna 19242 100,0


Klasyfikacja użytków rolnych według klas gleb

Klasa gruntów Użytki rolne razem (bez sadów) Grunty orne Użytki zielone
ha % ha % ha %
I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II 4 0,0 4 0,1 0,0 0,0
III a 227 1,7 227 3,3 0,0 0,0
III 583 4,5 0,0 0,0 583 9,4
III b 898 6,9 898 13,2 0,0 0,0
IV a 2079 16,0 2079 30,7 0,0 0,0
IV 3162 24,3 0,0 0,0 3162 50,8
IV b 1736 13,4 1736 25,6 0,0 0,0
V 3079 23,8 1332 19,8 1747 28,0
VI 1187 9,1 467 6,9 720 11,6
VI z 35 0,3 24 0,4 11 0,2
Razem 12990 100 6767 100,0 6223 100,0


Struktura własnościowa gruntów

L.p. Wyszczególnienie grup rejestrowych Powierzchnia w ha Udział procentowy
1 Grunty Skarbu Państwa w dyspozycji AWRSP 3730 19,4
2 Grunty Skarbu Państwa w zarządzie Administracji Lasów Państwowych 3503 18,2
3 Pozostałe grunty Skarbu Państwa 713 3,7
4 Grunty komunalne 677 3,5
5 Gospodarstwa rolne 9408 48,9
6 Grunty spółdzielni 498 2,6
7 Grunty kościelne 37 0,2
8 Wspólnoty gruntowe 477 2,5
9 Grunty osób prawnych 199 1,0
10 Lasy nieewidencjonowane i powierzchnia wyrównawcza - -
11 Ogółem powierzchnia geodezyjna 19242 100,0