Informacja o stanie przeciwpożarowej w gminie Dorohusk

Dorohusk 2016-11-02

I n f o r m a c j a
o stanie ochrony przeciwpożarowej w gminie Dorohusk
-stan na listopad 2016r.

 Sprawy ochrony przeciwpożarowej w gminie realizowane są na podstawie:

  1. ustawy tzw. „kompetencyjnej" z 17 maja 1990r. , gdzie na organy gminy nałożono obowiązek zapewnienia zasobów wody do gaszenia pożarów i zapewnienia terenowym ochotniczym strażom pożarnym środków, pomieszczeń i innych przedmiotów do zapobiegania i zwalczania pożarów,
  2. ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku ( t.j. Dz.U. z 2016r., poz.446 z późn. zm.);
  3. ustawy o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991 roku ( t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 191 z późn zm.) oraz innych ustaw;
  4. przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U. z 2010r., poz. 719;
  5. innych ustaw, rozporządzeń, uchwał Rady Gminy Dorohusk i zarządzeń wójta.


tabSprawy ochrony przeciwpożarowej realizowane są równocześnie z innymi zadaniami szeroko pojmowanego zakresu zapewnienia, dotyczącego zwłaszcza ratownictwa medycznego i technicznego oraz działań prewencyjnych i propagandowych.

tabNadzór administracyjny i kontrolę nad całością tych spraw sprawuje wojewoda poprzez struktury i organy Państwowej Straży Pożarnej, w odniesieniu do powiatu chełmskiego, w tym naszej gminy przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie.

tabW gminie zadania realizowane są przez 8 ochotniczych straży pożarnych, w Barbarówce, Dorohusku, Husynnem, Okopach, Ostrowie, Świerżach, Wólce Okopskiej i Zanowiniu .

tabOchotnicze Straże Pożarne są stowarzyszeniami zarejestrowanymi w Krajowym Rejestrze Sądowym (poza OSP Zanowinie).
 OSP zrzeszone są w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Związek udziela pomocy OSP poprzez swoje oddziałowe struktury, w tym oddział gminny, prezesem którego jest Wojciech Sawa.

tabCzłonków do OSP przyjmują ich zarządy, ich ilość bywa zmienna, w gminie wynosi około 260.
W OSP wydzielane są grupy strażaków tzw. JOT-y (jednostki operacyjno-techniczne) z mężczyzn w wieku 18-65 lat, którzy po przeszkoleniu pożarniczym i po badaniach lekarskich są strażakami i uczestniczą w działaniach ratowniczych.
tabDziałania takie podejmowane są jako interwencje własne OSP oraz na wezwanie z Miejskiego Stanowiska Kierowania KM PSP w Chełmie, dokąd dzwonić można na tel. 998 lub 112 /wskazane jest na 998/.
Wszystkie 8 OSP mają samochody pożarnicze, inny sprzęt mechaniczny i wyposażenie pozwalające brać udział w akcjach ratowniczych.
tabŚrednie samochody z beczkami z wodą są w OSP Ostrów, Okopy, Świerże i Wólka Okopska, w pozostałych OSP samochody są małe.
tabOSP Ostrów ma 3 samochody, mały samochód ratowniczy – Lublin, terenowy Land Rover Defender i średni samochód z beczką Jelcz.
tabStan techniczny samochodów pożarniczych jest różny, zależny od ich wieku, który jest w przedziale od kilkunastu do ponad czterdziestu.
tabSamochód VW OSP Barbarówka ma lat 23, Renault Trafic OSP Dorohusk lat 16, VW OSP Husynne lat 17, Liaz-karosa OSP Okopy lat 31, Jelcz OSP Ostrów ma lat 35, Lublin lat 16, Land Rover Defender lat 17, Berliet OSP Świerże ma lat 42.
tabZaznaczyć należy, że w ostatnich latach wymieniono stare samochody na nowsze: w roku 2008 wymieniono Żuka na Volkswagena w OSP Barbarówka, w roku 2009 Nysę na Volkswagena w Zanowiniu, w 2010 roku Żuka na Volkswagena w Husynnem, w 2011 roku zakupiono samochód Mercedes-Benz dla OSP Wólka Okopska w miejsce Żuka, w roku 2012 kupiono Renault Trafic dla OSP Dorohusk i w 2013 roku pozyskano Land Rover Defender dla OSP Ostrów.
tabW ostatnich latach przeznaczono sporo pieniędzy na remonty techniczne samochodów i doprowadzenie ich stanu do jak najlepszej sprawności.
tabZaznaczyć należy, że w procesie ciągłym jest wyposażenie strażaków wszystkich OSP w ubrania koszarowe, wyjściowe, bojowe ochronne i sprzęt pożarniczy ratowniczy.
Siedziby OSP są w remizach, które są mieniem komunalnym gminy i przez gminę zostały użyczone dla OSP na prowadzenie działalności statutowej, wyjątkiem jest budynek remizy w Okopach, który jest własnością OSP.
Garaże OSP są w remizach, w budynku WDK (Wólka Okopska), OSP Dorohusk pomieszczenie na samochód ma w garażu a doraźną siedzibę w przyległym kontenerze.
tabOSP Ostrów jest jednostką włączoną do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego od września 1998 roku..
Obecność w KSRG wiąż się ze zwiększonymi zadaniami związanymi z podejmowaniem działań na wezwanie KM PSP Chełm poza terenem gminy, (uczestniczyli kilka lat temu w działaniach ratownictwa przeciwpowodziowego nad Wisłą). OSP Ostrów ma też większe od innych OSP koszty działania, które częściowo corocznie pokrywane są przez państwo przez dofinansowanie zakupów sprzętu, np. w roku 2015 była to kwota ponad 11 tys. zł.
Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w budżecie gminy w ostatnich latach zabezpieczano kwotę160 tys. zł.
tabZa realizację budżetu w ochronie przeciwpożarowej w UG odpowiadał inspektor Andrzej Nafalski,
Do realizacji zadań zapewnienia gotowości operacyjnej w OSP gmina zatrudnia Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej w osobie Tadeusza Sinkowskiego.
W OSP ich prezesi odpowiadają za całą działalność, natomiast za gotowość operacyjną (zdolność do działania) odpowiadają naczelnicy i ich zastępcy oraz kierowcy-mechanicy zatrudniani przez gminę we wszystkich OSP w formie umowy-zlecenia.
tabStan ilościowy OSP w gminie (8), ich systematyczne wyposażanie w lepsze samochody i sprzęt, przeprowadza szkolenia, cały potencjał OSP przy współdziałaniu z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą nr 2 KM PSP Chełm, zlokalizowaną przy Rampie Brzeskiej w Chełmie z rejonem działania obejmującym naszą gminę, pozwala na stwierdzenie, że ochrona przeciwpożarowa w naszej gminie jest zapewniona w stopniu dobrym, a niepodejmowane działania w przeszłości były incydentalne.

Zaznaczyć należy, że strażacy OSP wykonują bardzo wiele działań i czynnie uczestniczą w życiu społecznym gminy, w takich jak:
- zbijanie sopli lodu z budynków użyteczności publicznej i szkół,
- wypompowywanie wody ze studni po utopionych zwierzętach
- pokazy sprzętu organizowane na dzień strażaka, na dzień dziecka, w szkołach
- pomagają w organizacji dni gminy, dożynek, imprez sportowych w zabezpieczeniu porządku,
- biorą udział w ćwiczeniach organizowanych przez KM PSP Chełm (OSP Ostrów),
- wykonują zadania prewencyjnych takie jak przegląd gospodarstw wiosną każdego roku,
- pomagają osobom starszym,
- pomagają w organizacji imprez o charakterze kulturalnym,
- pomagają innym organizacjom, kołom działającym w gminie,
- uczestniczą w realizacji zadań kościelnych organizowanych w parafiach,
- przewożą zespoły artystycznych i śpiewacze na imprezy w gminie i poza nią,
- współdziałanie ze szkołami,
- organizują dla dzieci konkursy rysunkowe, plastyczne, pomagają ł w organizacji Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
- prowadzą Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze w zakresie wychowawczym i opieki nad ich członkami, stwarzają możliwości realizacji zainteresowań dzieci i młodzieży sprawami strażackimi,
- oddają honorowo krew.
Jak widać z przytoczonych przykładów udział strażaków w realizacji zadań gminy w zapewnieniu ochrony przeciwpożarowej oraz w innej, społecznej działalności jest bardzo duży, za co należy się im powszechne uznanie i szacunek..

tabRok bieżący 2016 jest pierwszym w 5-letniej kadencji władz OSP wszystkich szczebli, na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w styczniu i w lutym wybrano nowe władze, na zjeździe delegatów w kwietniu wybrano nowe władze oddziału gminnego ZOSP w Dorohusku, na którym na funkcję Prezesa wybrano Druha Wojciecha Sawę – Wójta naszej gminy.

tabPowierzenie pełnienia funkcji osobie zaufania publicznego gwarantuje skuteczność działania i realizację zamierzeń dla dobra nas wszystkich.

      Przygotował:
A. Nafalski