2020.01.15 Opłata za wywóz śmieci

UWAGA!!! OD 1 LUTEGO 2020r.
OBOWIĄZUJE NOWA STAWKA OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019, poz. 2010 ze zm.)

Wójt Gminy Dorohusk zawiadamia, iż:

Rada Gminy Dorohusk uchwalą Nr XVI/76./2019 z dnia 30 grudnia 2019r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określiła nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Od 1 lutego 2020r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

-12,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeśli odpady są zbierane w sposób selektywny;
-stawka podwyższona 24,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości zamieszkałej nie wypełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji. Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkanej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

Terminy płatności pozostają bez zmian tj. do 25 marca, 25 czerwca, 25 września i 15 grudnia.

Przypominamy również, iż zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (np. zmianą miejsca zamieszkania, narodzinami, zgonem itp.) lub zmiany innych danych należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem ilości powstających odpadów oraz wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w naszej gminie. W myśl obowiązującej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi powinien być systemem samofinansującym się czyli dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami mają pokryć koszty ich zbierania i wywozu.