2019.09.23 Ustawowy obowiązek „selektywnego zbierania odpadów”

Uwaga Mieszkańcy!
„ŚMIECI PO NOWEMU"
Ustawowy obowiązek „selektywnego zbierania odpadów". 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Oznacza to, że znowelizowane przepisy – z pewnymi wyjątkami – weszły w życie już 6 września 2019 roku.

Ustawa wprowadza kilka zmian dotyczących deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 
1. Wprowadzenie obowiązku selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych.
Ustawa nie przewiduje już możliwości oznaczenia w deklaracji braku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Ponadto tut. organ nie będzie mógł naliczać opłaty za brak segregacji na podstawie złożonej deklaracji. Oznacza to, że wszystkie dotychczasowe deklaracje, w których oznaczono brak prowadzenia selektywnej zbiórki muszą zostać „zastąpione" deklaracjami wskazującymi prowadzenie selektywnej zbiórki. Wobec tego właściciele nieruchomości, którzy w dotychczas złożonych deklaracjach wskazali brak prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zobligowani są do złożenia nowych deklaracji obowiązujących od miesiąca września 2019 roku.
2. Zmiana terminu składania nowych deklaracji.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (poprzednio 14 dni od daty nastąpienia zmiany);
Powyższe na najbliższy okres oznacza, że deklaracje za miesiąc wrzesień będą musiały być dostarczone do tut. organu do dnia 10 października 2019 r.
3. Brak możliwości złożenia deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania za okres wsteczny.

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytuły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku śmierci mieszkańca. Jeżeli zmniejszenie spowodowane jest śmiercią mieszkańca przyjęcie deklaracji możliwe jest w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.