2019.11.29 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzień 8 stycznia 2020 roku na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Dorohusk w miejscowości Świerże

WÓJT GMINY DOROHUSK

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzień 8 stycznia 2020 roku na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Dorohusk w miejscowości Świerże

na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. (poz. 1490) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana drewnianym budynkiem parterowym Szkoły Podstawowej oznaczona nr działki 183 o pow. 0,18 ha położona w obrębie ewidencyjnym Świerże. Ujawniona jest w K.W. LU1C/00040583/4, nie obciążona hipoteką i wolna od zobowiązań.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zmianami) upłynął 07.11.2019 r. i do tego dnia nie wpłynęły wnioski od osób uprawnionych.

Oznaczenie nieruchomości:

Wykaz1

Postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej, niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Opis i przeznaczenie nieruchomości
Nieruchomość położona w kompleksie działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Położona w centrum przy szosie Dorohusk-Włodawa. Nieruchomość ma kształt regularny. N ww. nieruchomości jest wybudowany ok. 1907 r. budynek drewniany Szkoły Podstawowej o powierzchni użytkowej 283 m2.
Dla w/w działki Gmina Dorohusk nie posiada planu miejscowego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dorohusk zatwierdzonym uchwałą R.G. Dorohusk nr XIII/50/2015 Rady Gminy Dorohusk z dnia 24.09.2015 r. nieruchomość położona jest w obszarach gruntów przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową zagrodową i jednorodzinną.

Termin przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 08.01.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dorohusk o godz. 9.00.

Warunki uczestnictwa w przetargu
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium na nieruchomość w gotówce w PLN na konto BS Leśniowice O/Dorohusk nr 38 8195 0009 2002 0030 0025 0023 najpóźniej do dnia 03.01.2020 r. włącznie. Za dzień wniesienia wpłaty wadium uważa się datę wpłaty. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem zawarte w Kancelarii Notarialnej.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni po jego zakończeniu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego w razie uchylenia się od podpisania umowy notarialnej kupna - sprzedaży osoby lub firmy, która przetarg wygrała. Należność za nabytą nieruchomość podlega zapłacie w całości przed zawarciem aktu notarialnego w gotówce w PLN na konto BS Leśniowice O/ Dorohusk nr 50 8195 0009 2002 0030 0025 0001.
Nabywca ponosi koszty notarialne oraz inne związane z nabyciem nieruchomości. Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód tożsamości, a przedstawiciele osób reprezentujące inne osoby fizyczne lub prawne, odpowiedni dokument uprawniający do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób (pełnomocnictwa poświadczone notarialnie).
Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej.
Termin i miejsce zawarcia aktu notarialnego zostanie ustalony z nabywcą w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Sprzedaż działki następuje wg. stanu ujawnionego w ewidencji gruntów i budynków, gmina nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice jakie mogą wyniknąć w wyniku jakichkolwiek prac geodezyjno-kartograficznych prowadzonych w przyszłości w tym terenie.
Wznowienie lub okazanie granic na koszt nabywcy i we własnym zakresie.
Z uzasadnionej przyczyny przetarg może być odwołany.
Dodatkowe szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Dorohusk lub pod nr tel.: 082 566 - 10 - 89.
Ogłoszenie zostanie wywieszone począwszy od dnia 25.11.2019r.(okres wywieszenia na co najmniej 30 dni przed przetargiem) na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Dorohusku, przesłano do Sołtysa celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości, umieszczono na stronie internetowej urzędu http://www.dorohusk.com.pl/ , stronie BIP a wyciąg z ogłoszenia o przetargu podano w prasie lokalnej od dnia 02.12.2019r..
Dorohusk dnia 25. 11. 2019 r.