2019.11.22 Podmioty zobowiązane do rejestracji w BDO

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) to system informatyczny, utworzony na podstawie przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2018 r. poz. 992) art. 238 ust. 1. Integralną jej częścią jest rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Został on uruchomiony 24 stycznia 2018 r. i jest to pierwszy element BDO.

Od 1 stycznia 2020 r. zostaną uruchomione kolejne moduły systemu tj. ewidencji i sprawozdawczości.

Obowiązkowi rejestracji podlegają wszystkie podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach. W art. 50 ustawy o odpadach wymienia się szereg rodzajów działalności, które podlegają wpisowi do Rejestru BDO na wniosek. W takich przypadkach przedsiębiorcy sami muszą złożyć wniosek o wpis do Rejestru. Wniosek należy złożyć do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu. Art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach wymienia przypadki, w których podmioty będą wpisane do Rejestru BDO z urzędu przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności danego podmiotu.
Ustawa dostępna na stronie: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000021

Obowiązkiem wpisu do Rejestru-BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. W niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych.

Poniżej przedstawiamy listę przykładowych podmiotów, które w wyniku prowadzenia swojej działalności są zobowiązane do uzyskania wpisu do Rejestru-BDO:
> sklepy spożywcze,
> sklepy wielkopowierzchniowe,
> firmy budowlane, remontowe,
> gabinety lekarskie,
> gabinety stomatologiczne,
> gabinety kosmetyczne,
> zakłady fryzjerskie,
> producenci baterii i akumulatorów,
> producenci pojazdów,
> producenci opakowań,
> producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
> importerzy wprowadzający produkty w opakowaniach,
> rolnicy powyżej 75 ha ziemi,
> warsztaty samochodowe,
> warsztaty rzemieślnicze,
> zakłady produkcyjne,
> prowadzący profesjonalną działalność w zakresie transportu odpadów.

 

Jakie sankcje karne grożą podmiotom zobowiązanym do uzyskania wpisu do Rejestru BDO, za działanie niezgodne z przepisami?

za gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru

– kara aresztu albo grzywny

za brak wniosku o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru, wykreślenie z rejestru lub złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym

kara aresztu albo grzywny

za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru

administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł

>

za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO

administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł

>

za transport odpadów bez wpisu do Rejestru BDO

administracyjna kara pieniężna od 2 000 do 10 000 zł

Szczegółowe informacje dotyczące podmiotów zobowiązanych do rejestracji, zasady wpisu oraz wnioski zamieszczone są na stronie internetowej: https://bdo.mos.gov.pl/