2019.11.12 Zarządzenie nr 75/2019 Wójta Gminy Dorohusk w sprawie przeprowadzenia konsultacji

ZARZĄDZENIE NR 75/2019
Wójta Gminy Dorohusk
z dnia 12 listopada 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dorohusk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz. 506)), art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019, poz.688) oraz § 3 uchwały Nr LX 234/10 Rady Gminy Dorohusk z dnia 22.10.2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji- zarządzam co następuje:

§1

Zarządzam przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dorohusk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku.

§2

1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Dorohusk, na temat projektu uchwały stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Konsultacje będą przeprowadzone w dniu 27.11.2019r. od godziny 09.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk przy ul. Niepodległości 50, 22-175 Dorohusk.

§3

Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą również składać swoje uwagi dotyczące projektu uchwały w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Dorohusk lub poprzez pocztę elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia i godziny wyznaczonego spotkania w sprawie konsultacji, przy czym decyduje data wpływu.

§4

Informacji w sprawie konsultacji udziela Pani Katarzyna Rafalska, Sekretarz Gminy tel. 82 566-10-44

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.     

podpisWojta

 

 

Plik do pobrania :
pdf Uchwała w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dorohusk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku.