2019.09.25 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dorohusk przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym dz.nr 183 w Świerżach.

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dorohusk przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn zm. ) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

 Wykaz podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.dorohusk.lubelskie-24.pl, w BIP oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, a także w miejscowości Świerże na okres 21 dni zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o.g.n. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm). Dorohusk dnia 25. 09. 2019 r.