2019.09.11 Przegląd drzewostanu w miejscach publicznych, terenach zabudowanych i szlakach komunikacyjnych

drewno W zawiązku z pismami Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz zaleceniami Wojewody Lubelskiego jak również występującymi w ostatnim okresie anomaliami pogodowymi, których skutkiem są powalone przez wichury drzewa, zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie wszelkich szkód w drzewostanie ( złamanych gałęzi, nadłamanych konarów, uschniętych drzew itp.) w miejscach publicznych tj; parkach, placach zabaw, strefach aktywności (boiskach) oraz przedszkolach i szkołach.

Nadmieniamy, że usuwanie tego typu zagrożeń leży w gestii właściciela posesji, zarządców dróg bądź terenów publicznych, po uzyskaniu zgody zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2018 r.poz.142 z póżn.zm.) W związku z powyższym wszelkie nieprawidłowości należy zgłaszać pisemnie do Urzędu Gminy Dorohusk do pok. Nr.13 lub do właściwych terytorialnie sołtysów.