2019.06.04 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie

  Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. 2018 r., poz. 2081 ze zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek Pana Łukasza Daniec, przedstawiciela firmy Pile Elbud S.A., działającego jako pełnomocnik PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Zamościu, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa linii 110 kV Chełm Cementownia - Dorohusk".
  Zgodnie z art. 21 ust. 2, pkt 9 ww. ustawy dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczono w publicznie dostępnym.
Informacja o publicznie dostępnym wykazie zamieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie dostępnym pod adresem http://bip.lublin.rdos.gov.pl. Wykaz dostępny jest także pod adresem http://www.ekoportal.gov.pl pod zakładką Wyszukiwanie kart w PDWD.
  Z treścią wniosku i z jego załącznikami można się zapoznać w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin, pok. nr 3 w godzinach pracy tj. poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek 7.30 -15.30.
Organem właściwym do wydania ww. decyzji kończącej postępowanie jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie.
  Jednocześnie na podstawie z art. 64 ust.1 pkt 2 i 4 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. niniejszym zawiadamia się o wystąpieniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, o wydanie opinii dotyczącej przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Lublinie
dr inż. Arkadiusz Iwaniuk
/Podpis elektroniczny/