2019.06.04 Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020-2023

  • Drukuj

   Z dniem 30 czerwca 2019 r. upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Chełmie. Kandydatów na ławników, radom gmin mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów ( ale tylko ławników pełniących funkcję w upływającej kadencji), stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.

Przy wyborach ławniczych zastosowanie mają przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych - usp (Dz. U. 2019.52 ze zm.).

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:  
1)  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2)  jest nieskazitelnego charakteru;
3)  ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

 

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Zgłoszenie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Wzór karty zgłoszenia zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia - Dz. U. z 2011 r., nr 121, poz. 693.

 

Do karty zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1) informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018r. poz. 1000 i 1544) stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5) dwa zdjęcia zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydawanie dowodu osobistego.
Wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszeni (art. 165 § 5 u.s.p.)
Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:
  - aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji - jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą, niż 3 m-ce przed dniem zgłoszenia.
- imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób - gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli (art. 162 § 4 u. s. p.). Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście (art. 162 § 6 u. s. p.)
Kartę zgłoszenia i dokumenty składa się odpowiednim radom gmin.
Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych lub które wpłyną do Rady Gminy po upływie w/w terminu, pozostawia się bez dalszego biegu. Wszelkie informacje na temat wyboru ławników można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dorohusk pod numerem telefonu 825661089
Pliki do pobrania:  
pdf Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
pdf Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo
pdf Oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej
pdf Lista osób popierających kandydata na ławnika
pdf Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata na ławnika
pdf Informacja z Krajowego Rejestru Karnego