2019.01.02 Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Dorohusk w 2019 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz pozostałych zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Wójt Gminy Dorohusk

    Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. 450, 650, 723, i 1365) oraz uchwały Rady Gminy Dorohusk nr II/3/2018 z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

Ogłasza
otwarty konkurs na realizację zadań publicznych
Gminy Dorohusk w 2019 roku
w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz pozostałych zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 I. Rodzaj zadań: 
1.1. Propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy Dorohusk poprzez organizację szkolenia (treningów), rozgrywek i współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym.
1.2. Przy realizacji powyższego przedsięwzięcia dotacja może być przeznaczona na pokrycie kosztów:
 

a) zakupu niezbędnego sprzętu sportowego,

b) przejazdy, noclegi, wyżywienia,

c) ekwiwalentów sędziowskich,
d) składek organizacyjnych i ubezpieczeniowych,
e) opłat rejestracyjnych,
f) zakwaterowania zawodników i trenerów,
g) organizacji obozów sportowych,
h) wynajmu obiektów sportowych,
i) utrzymania boisk i zaplecza socjalnego,
j) płace szkoleniowców, koordynatorów, księgowego, pracownika gospodarczego, diety i stypendia zawodników.

1.3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na w/w zadanie w 2019 r. wynosi 94.000,00 zł.
  Propagowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację zajęć wspierających rozwój społeczności lokalnej w zakresie
2.1. edukacji artystycznej i upowszechniania kultury oraz podtrzymywania i pielęgnacji tradycji ludowych.
2.2. Przy realizacji powyższego przedsięwzięcia dotacja może być przeznaczona na pokrycie kosztów:
  a) zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć,
b) nagrody, dyplomy, materiały pomocnicze,
c) przejazdy, noclegi, wyżywienia,
d) płace koordynatorów i księgowego
2.3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na w/w zadanie w 2019 r. wynosi 6.000,00 zł.
3. Wysokość środków przeznaczonych na zadania w 2018 r. wynosiła 100.000,00 zł.
4. Zasady przyznawania dotacji:
   Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie w/w zadania na terenie Gminy Dorohusk.
II. Składanie ofert.
  1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. , poz. 2057).
  2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości.
  3. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu gminy Dorohusk, ul. Niepodległości 50, 22 – 175 Dorohusk, pokój nr 6 lub przesłać pocztą tradycyjną na w/w adres w terminie do 24.01.2019 r. do godziny 11.00 z dopiskiem „Konkurs –pożytek publiczny 2019" (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Dorohusk).
III. Termin i warunki realizacji zadania:
  1. Z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie zostanie zawarta umowa określająca zakres i warunki przedmiotowego zadania.
2. Realizacja zgłoszonych do konkursu zadań powinna być wykonana od dnia podpisania umowy do:
1) zadanie pkt. 1.1. do 31 grudnia 2019 r.
2) zadanie pkt. 2.2. do 15 września 2019r.
IV. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wybory oferty.
  1. Złożone oferty opiniuje, pod względem formalnym i merytorycznym, Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Dorohusk.
2. Przy opiniowaniu ofert Komisja Konkursowa będzie uwzględniała w szczególności następujące kryteria oceniające:
  a) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3
b) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
c) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
d) planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
e) planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
f) realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.01.2019 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Dorohusk w sali konferencyjnej (pokój nr 12)
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty.
5. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dorohusk, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dorohusk na stronie www.ugdorohusk.e-bip.eu oraz na stronie internetowej Gminy Dorohusk www.dorohusk.com.pl
6. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać u Sekretarz Gminy Dorohusk Pani Katarzyny Rafalskiej, pokój nr 6 lub Moniki Fedoruk-Raczyńskiej pokój nr 11, tel. (082) 566-10-44.
7. Wnioski o przyznanie dotacji należy składać zgodnie ze wzorem oferty stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. , poz. 2057), które dostępne są do pobrania na stronie www.ugdorohusk.e-bip.eu oraz w pokoju nr 11 Urzędu Gminy Dorohusk.
V. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać Wójtowi Gminy Dorohusk swoich kandydatów na członka Komisji konkursowej do trzech dni przed upływem terminu składania ofert. Jedna organizacja może zgłosić tylko jednego kandydata. Kandydatów na członka Komisji konkursowej nie mogą zgłaszać organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie.

 

Załączniki:  

pdf ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
word WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.)
word WZÓR UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO* / UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE OFERTY WSPÓLNEJ*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 16 UST. 1 I 6 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.)
word WZÓR SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.)

podpisWojta