2018.11.26 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony - Olenówka

WÓJT GMINY DOROHUSK

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzień 8 stycznia 2019 roku na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dorohusk w miejscowości Olenówka.

  Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa częściowo zabudowana oznaczona nr działki 82/1 o pow. 0,3000 ha położona w obrębie ewidencyjnym Olenówka. Ujawniona jest w K.W. LU1C/00062509, nie obciążona hipoteką.
  Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121) upłynął 22.11.2018 r. i do tego dnia nie wpłynęły wnioski od osób uprawnionych.

Oznaczenie nieruchomości: 
26-11a
Postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej, niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Opis i przeznaczenie nieruchomości
  Dla w/w działki Gmina Dorohusk nie posiada planu miejscowego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dorohusk zatwierdzonym uchwałą R.G. Dorohusk nr XIII/50/2015 Rady Gminy Dorohusk z dnia 24. 09. 2015 r. nieruchomości położone są w obszarach gruntów przewidzianych pod zabudowę jednorodzinną i agroturystyczną. Nieruchomość częściowo zabudowana budynkiem gospodarczym będącym własnością osoby działki sąsiedniej. Nakłady stanowią własność osób trzecich – nabywca jest zobowiązany do rozliczenia nakładów z uprawnionymi.

 

Termin przetargu
  Przetarg odbędzie się w dniu 08.01.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dorohusk o godz. 13.00.

Warunki uczestnictwa w przetargu
  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium na nieruchomość w gotówce w PLN na konto BS Leśniowice O/Dorohusk nr 38 8195 0009 2002 0030 0025 0023 najpóźniej do dnia 03.01.2019 r. włącznie. Za dzień wniesienia wpłaty wadium uważa się datę wpłaty. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.
  Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni po jego zakończeniu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego w razie uchylenia się od podpisania umowy notarialnej kupna - sprzedaży osoby lub firmy, która przetarg wygrała. Należność za nabytą nieruchomość podlega zapłacie w całości przed zawarciem aktu notarialnego w gotówce w PLN na konto BS Leśniowice O/ Dorohusk nr 50 8195 0009 2002 0030 0025 0001.
Nabywca ponosi koszty notarialne oraz inne związane z nabyciem nieruchomości. Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód tożsamości, a przedstawiciele osób reprezentujące inne osoby fizyczne lub prawne, odpowiedni dokument uprawniający do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób (pełnomocnictwa poświadczone notarialnie).
Z uzasadnionej przyczyny przetarg może być odwołany.
Dodatkowe szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Dorohusk pokój nr 1 lub pod nr tel.: 082 566 - 10 - 89.
Ogłoszenie zostanie wywieszone począwszy od dnia 26.11.2018r. (okres wywieszenia na co najmniej 30 dni przed przetargiem).
Dorohusk dnia 22. 11. 2018 r.