2017.12.01 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Świerże

WÓJT GMINY DOROHUSK

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzień 10 stycznia 2018 roku na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Dorohusk w miejscowości Świerże.

- Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr działki 223 o pow.0,07 ha położona w obrębie ewidencyjnym Świerże.
- Ujawniona jest w K.W. LU1C/00050285/8, nie obciążona hipoteką i wolna od zobowiązań.
- Dla tej działki Gmina Dorohusk nie posiada planu miejscowego.
- Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dorohusk zatwierdzonym uchwałą R.G. Dorohusk nr XIII/50/2015 Rady Gminy Dorohusk z dnia 24. 09. 2015 r. nieruchomość położona jest w obszarach gruntów przewidzianych pod zabudowę zagrodową.
- Cena wywoławcza - 8 822,00 zł (brutto).
- Wadium w wysokości - 900,00 zł.
- Postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej, niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

   Przetarg odbędzie się w dniu 10 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dorohusk o godz. 9.00. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium na nieruchomość w gotówce w PLN na konto BS Leśniowice O/Dorohusk nr 38 8195 0009 2002 0030 0025 0023 najpóźniej do dnia 4 stycznia 2018 r. włącznie. Za dzień wniesienia wpłaty wadium uważa się datę wpłaty. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.

  Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni po jego zakończeniu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego w razie uchylenia się od podpisania umowy notarialnej kupna - sprzedaży osoby lub firmy, która przetarg wygrała. Należność za nabytą nieruchomość podlega zapłacie w całości przed zawarciem aktu notarialnego w gotówce w PLN na konto BS Leśniowice O/ Dorohusk nr 50 8195 0009 2002 0030 0025 0001.

  Nabywca ponosi koszty sporządzenia operatu szacunkowego, koszty notarialne oraz inne związane z nabyciem nieruchomości. Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód tożsamości, a przedstawiciele osób reprezentujące inne osoby fizyczne lub prawne, odpowiedni dokument uprawniający do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób (pełnomocnictwa poświadczone notarialnie).

   Z uzasadnionej przyczyny przetarg może być odwołany. Dodatkowe szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Dorohusk lub pod nr tel.: 082 566 - 10 - 89.

 Dorohusk dnia 29. 11. 2017 r.